Algemene Voorwaarden Hip Stekkie

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken;
  2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

Artikel 2. Identiteit leverancier/webshop

Naam leverancier: Hip Stekkie
Vestigingsadres:
Harinxma van Donialeane 6
9051JL
Stiens

E-mailadres: info@hipstekkie.nl

KvK-nummer: 78216346
Btw-nummer: NL003302531B34

2.1. De webshop van de leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst.

2.2. De webshop is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van jouw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

2.3. Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de opdrachtgever uit te voeren. In dat geval mogen gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt.

2.4. De webshop verplicht om vooraf toestemming aan je te vragen betreffende cookies.

2.5. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

2.6. De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

2.7. Wij streven ernaar om je te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer je twijfels hebt over de aankoop van een product, staan wij je graag te woord.

2.8. Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je wordt dan op de hoogte gehouden over trends, onze aanbiedingen en ander nieuws.

2.9. Al het beeldmateriaal in welke vorm dan ook en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Hip Stekkie is niet toegestaan.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

3.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de leverancier op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 4: Aanbod

4.1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.2. Een aanbod, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

4.3. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

4.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de leverancier niet.

Artikel 5. Prijs

5.1. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.2. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief verzendkosten binnen- en buitenland.

5.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2. Een opdracht kan enkel en alleen worden verstrekt door middel van het digitale bestelformulier op de website van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die via de website van de leverancier zijn overgebracht.

6.3. De opdracht wordt in productie genomen nadat de leverancier betaling van de overeengekomen prijs heeft ontvangen.

6.4. Nadat de opdracht in productie is genomen is annulering van de opdracht niet meer mogelijk.

Artikel 7. Termijn en plaats van levering

7.1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

7.2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering op het door de opdrachtgever opgegeven adres.

7.3. De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier opgegeven adres mogelijk te maken.

7.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de te leveren zaak berust bij de leverancier tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

7.5. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8. Onderzoek bij aflevering

8.1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het geleverde te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.

8.2. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel te doen uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering.

8.3. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

8.4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

8.5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Na annulering heeft de opdrachtgever nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

9.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De leverancier mag, mits hij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

9.3. Indien de leverancier de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

9.4. Indien de leverancier de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de opdrachtgever heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de opdrachtgever die informatie heeft ontvangen.

9.5. Je kunt je niet beroepen op het herroepingsrecht, indien het product een speciaal op maat gemaakt product betreft (eigen afbeelding en afmetingen aangeleverd).

Artikel 10. Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd

10.1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

10.2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

10.3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de leverancier hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 11. Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan

11.1 Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product door middel een mail te sturen naar info@hipstekkie.nl

11.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier. Dit hoeft niet als de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

11.3. De opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.

11.5. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de afmetingen, het gewicht en het land waarin je woont. Raadpleeg voor de exacte tarieven hiervoor de website van de vervoerder.

11.6. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12. Verplichtingen van de leverancier bij herroeping

12.1. Als de leverancier de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

12.2. De leverancier vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door de leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de leverancier aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

12.3. De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.

12.4. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13. Afwijkingen

13.1. Het is de opdrachtgever bekend dat het geleverde een weergave is van het oorspronkelijke schilderij, tekening, model of afbeelding. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde en anderzijds het oorspronkelijke schilderij, tekening, model of afbeelding kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

13.2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 14. Klachten en Garantie

14.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie schriftelijk (mail) aan de leverancier te worden gemeld. Tevens zal er met de desbetreffende bezorger contact opgenomen worden betreffende de levering van het product.

14.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk (mail) aan de leverancier gemeld te worden. Beschrijf je klacht zo specifiek mogelijk en stuur enkele foto’s mee van de beschadiging. De leverancier zal voor jou contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor je bemiddelen als tussenpersoon. Nadat de foto’s zijn ontvangen en is vastgesteld dat de beschadigingen buiten de schuld van de klant om zijn gebeurd, wordt de order opnieuw in productie gezet en wordt deze binnen 7 werkdagen bezorgd. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten, in overleg met de leverancier, daartoe franco aan de leverancier worden geretourneerd.

14.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

14.4. De leverancier staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

14.5. Indien het geleverde een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de opdrachtgever recht op herstel of vervanging. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het geleverde niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan de leverancier worden geretourneerd.

14.6. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van het geleverde is geen garantie van toepassing.

14.7. Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.

14.8. De leverancier heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

14.9 Klachten dien je bij de leverancier kenbaar te maken door te mailen naar info@hipstekkie.nl.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

15.2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

16.2. De schadevergoeding zal nimmer het bedrag overstijgen dat door de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de leverancier is betaald.

16.3. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

16.4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat tijdens of na het ophangen van een product uit de webshop.

Artikel 17. Gebruik van persoonsgegevens

17.1. De leverancier garandeert alle informatie betreffende de opdrachtgever die wordt verkregen in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen.

17.2. De leverancier is niet gerechtigd de informatie die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

Artikel 18. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.